گام دوم
مهندسی صنایع را چگونه تعریف کنیم ؟
در گام اول نگاه روشنی به مفهوم مهندسی حاصل کردیم ؛ اینک به مهندسی صنایع باز میگردیم و میخواهیم در دومین گام تعریفی از مهندسی صنایع یاد گیریم . بی شک موفقیت در هر شغلی مستلزم اشراف کلی بر جوانب آن می باشد و یکی از نکات مهم در این مبحث ، دانستن تعریف منطقی و صحیحی از شغل میباشد . نگارنده بر این عقیده است که وظایف مهندس صنایع تا اندازهای شیرین و پرهیجان میباشد که شاید جای این باشد از آن به عنوان یک سرگرمی فرح بخش و لیک در عین حال جدی و پراهمیت یاد نمود ؛ و اما مهندسی صنایع چیست ؟
انجمن مهندسی صنایع آمریکا ، تعریف ذیل را بیان کردهاست :
مهندسی صنایع رشته ایست که با طراحی ، پیاده سازی و بهبود سیستمهای یکپارچه ای از انسان(human) ، مواد (material) ، اطلاعات (information) ، تجهیزات (instrument)   و انرژی (energy)  مرتبط می باشد.

 این رشته بر پایه دانش تخصصی در علوم ریاضی ، طبیعی ، اجتماعی و نیز قوانین و روشهای تجزیه و تحلیل مهندسی و طراحی بنا شده است تا به کمک آنها به ارزیابی نتایج حاصل از سیستم های یکپارچه بپردازد.