گام اول

مهندسی (engineering) به چه معناست ؟
تاکنون بارها و بارها این واژه را در کاربردهای عامیانه و تخصصی شنیدهایم ؛ پرسش اینجاست که آیا اگر از ما بخواهند این کلمه را به تعریف آوریم قادر به بیان روان آن هستیم ؟ گام اول ما در یادگیری مهندسی صنایع ، آموزش معنای دقیقی برای مهندسی است . مجمع اعتباری مهندسی و تکنولوژی (the Accrediation Board for Engineering and Technology) که یکی از وظایف آن تعریف و یکسانسازی واژههای مهندسی است ، مهندسی را به صورت زیر تعریف میکند : مهندسی ، مجموعه مهارتهایی است که با استفاده از معلومات ریاضی و علوم طبیعی و در اثر مطالعه ، تمرین و تکرار حاصل شدهاند و ما را به راههای بهرهگیری اقتصادیتر از مواد اولیه و منابع طبیعی در جهت منافع انسانی مان رهنمون میکنند .
حال درک روشنی از واژه پراستفاده مهندسی پیدا کردهایم ؛ مشاهده مینماییم که حیطه وسیعی در این تعریف جای میگیرند و به طور کلی میتوان گفت که هدف غایی همه آنها کمک به زندگی بهتر و راحتتر برای مجموعه انسانهاست . این هدف را از خاطر نبریم ..

 

تعاریف شما از مهندسی چیست ؟؟